การเป็นผู้ประกอบการ (รหัสวิชา 2001-1002)

70.00 บาท

ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจาก สอศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 ใช้ได้ทุกประเภทวิชา กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ลำดับที่ 259

มีสินค้า