TQM การบริหารเพื่อคุณภาพโดยรวม

395.00 บาท

Digital Print

เป็นทั้งตำราและคู่มือการดำเนินงาน TQM สำหรับอุตสาหกรรมไทย ทั้งภาคการผลิตและภาคการบริการ

จำหน่ายในรูปแบบ Digital Print เท่านั้น
ใช้เวลาผลิต 5-7 วัน หลังแจ้งชำระเงิน

มีสินค้า