SolidWorks 2007 ขั้นกลาง

369.00 บาท

เนื้อหาในหนังสือจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การเขียนชิ้นงาน และงานประกอบชิ้นส่วนในระดับกลาง

จำหน่ายในรูปแบบ E-BOOK เท่านั้น