J-NEWS 40 ฟังข่าวญี่ปุ่นระดับกลาง

225.00 บาท

พัฒนาทักษะการฟังผ่านข่าวภาษาญี่ปุ่นรูปแบบเสมือนจริง 40 เรื่อง พร้อมเทคนิคการฟัง แบบฝึกทดสอบความเข้าใจ และสรุปคำศัพท์ที่พบบ่อยในข่าวญี่ปุ่น

มีสินค้า