Don’t Just Drive รู้ (จักรถ) ให้แน่ กว่าแค่ขับ

169.00 บาท

เรียบเรียงความรู้เรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการใช้รถยนต์ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้รถได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับระบบต่าง ๆ ของรถยนต์ การบำรุงรักษาและข้อแนะนำในการใช้รถอย่างถูกต้องและปลอดภัย

จำหน่ายในรูปแบบ E-BOOK เท่านั้น