เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (รหัสวิชา 2104-2105)

79.00 บาท

ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจาก สอศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ลำดับที่ 17 ใช้คู่กับหนังสือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (ภาคปฏิบัติ)

เนื้อหาเหมือนกับ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (ALTERNATOR) 

มีสินค้า