เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง (รหัสวิชา 2104-2006)

103.00 บาท

ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจาก สอศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ลำดับที่ 32 ใช้คู่กับหนังสือ เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง (ภาคปฏิบัติ)

 

มีสินค้า