เขียนแบบวิศวกรรม มาตรฐานญี่ปุ่น (JIS)

350.00 บาท

ตรงตามหลักสูตรที่สภาวิศวกรแห่งประเทศไทยกำหนด ปรับปรุงจาก “เขียนแบบวิศวกรรม (ระบบ ISO และเมตริก)”

Out of stock