อ่านแบบ เขียนแบบ งานโครงสร้าง (รหัสวิชา 2106-2003)

91.00 บาท

ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจาก สอศ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ ประกาศลำดับที่ 102

มีสินค้า