สถิติเบื้องต้น เรียนพื้นฐานได้ง่าย ๆ ด้วยตนเอง

220.00 บาท

อธิบายเนื้อหาพื้นฐานของวิชาสถิติอย่างกระชับด้วยภาษาง่าย ๆ และใช้ความรู้คณิตศาสตร์แค่เพียงระดับ ม.ต้น เพื่อให้เข้าใจง่ายที่สุด

มีสินค้า