วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (รหัสวิชา 2104-2002)

88.00 บาท

ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจาก สอศ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา
ช่างไฟฟ้ากำลัง ประกาศลำดับที่ 85
ใช้คู่กับหนังสือ วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (ภาคปฏิบัติ)

มีสินค้า