ระบบไฟฟ้าในรถยนต์ 2

220.00 บาท

Digital Print

ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชา ไฟฟ้ารถยนต์ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2545 สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์ ของกรมอาชีวศึกษา

จำหน่ายในรูปแบบ Digital Print เท่านั้น
 ใช้เวลาผลิต
5-7 วัน หลังแจ้งชำระเงิน

มีสินค้า