มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (รหัสวิชา 2104-2008)

106.00 บาท

ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจาก สอศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 ประเภทอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ลำดับที่ 14 ใช้คู่กับ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (ภาคปฏิบัติ)

มีสินค้า