ปฏิบัติ ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์

80.00 บาท

ใช้ประกอบการเรียนการสอน (ภาคปฎิบัติ)
วิชา งานระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
ตามหลักสูตร ปวช. พ.ศ. 2545

มีสินค้า