งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ (รหัสวิชา 2101-2109)

128.00 บาท

ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจาก  สอศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ ลำดับที่ 10

มีสินค้า