งานก่ออิฐและงานฉาบปูน (ภาคปฏิบัติ)

200.00 บาท

กล่าวถึงเรื่องงานก่ออิฐและงานฉาบปูนอย่างละเอียด ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีภาพประกอบและแนวทางปฏิบัติหลายรูปแบบ
โดยเริ่มจากขั้นตอนที่ง่ายไปหายาก

มีสินค้า