คู่มือก้าวสู่ HA (Hospital Accreditation) Step by Step

199.00 บาท

จัดทำเพื่อให้โรงพยาบาลได้เข้าใจกระบวนการทั้ง 3 กระบวนการ คือ การจัดการความเสี่ยง การประกันคุณภาพ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

จำหน่ายในรูปแบบ E-BOOK เท่านั้น