คุณภาพคือการบูรณาการ

179.00 บาท

บทความจบเป็นตอน ๆ เพื่อสะท้อนหลักการที่ว่า “คุณภาพของสินค้าหรือบริการจะเกิดขื้นได้จากความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในองค์กรอย่างแท้จริงเท่านั้น”

จำหน่ายในรูปแบบ E-BOOK เท่านั้น