คล่องญี่ปุ่นธุรกิจใน 30 ชม.

240.00 บาท

เรียนรู้สำนวน รูปประโยคภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในเชิงธุรกิจ และมารยาทพื้นฐานในการทำงานหรือติดต่องานกับคนญี่ปุ่นได้ในระยะเวลาอันสั้นเพียง 30 ชม.

มีสินค้า