การเขียนทางเทคนิค (Technical Writing) ในสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

230.00 บาท

การเขียนทางเทคนิค (Technical Writing) เป็นทักษะที่สำคัญสำหรับนิสิต นักศึกษา และบุคลากรที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

มีสินค้า