การบริหารและจัดการองค์กรอุตสาหกรรม

200.00 บาท

เนื้อหาตรงตามหลักสูตรปริญญาตรี วิชาการจัดการและบริหารองค์กรอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Out of stock