การบริหารการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

149.00 บาท

ว่าด้วยเรื่องปัญหาด้านการศึกษาไทย วิธีการเรียน-การสอน -การวัดผล ตัวอย่างการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ลักษณะการเรียนรู้ 24 แบบ และเทคนิคการสอนแบบต่างๆ เพื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย

จำหน่ายในรูปแบบ E-BOOK เท่านั้น