การบริหารกลยุทธ์และผลสัมฤทธิ์ขององค์กรด้วยวิธี Balanced Score Card

149.00 บาท

เนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารกลยุทธ์และผลสัมฤทธิ์ของงานโดยใช้วิธี Balanced Scorecard ซึ่งประกอบด้วยมุมมองในด้านต่าง ๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้

จำหน่ายในรูปแบบ E-BOOK เท่านั้น