การตรวจความปลอดภัยระบบไฟฟ้า (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

159.00 บาท

เขียนจากความรู้และประสบการณ์ในการทำงานด้านมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าและมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ตรวจสอบได้อย่างแท้จริงและเป็นระบบ สามารถป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

จำหน่ายในรูปแบบ E-BOOK เท่านั้น