การจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ด้วยโปรแกรม ArcView 3.2a – 3.3

289.00 บาท

เกี่ยวกับหลักการและพื้นฐานของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS : Geographaic Information System) ส่วนประกอบและการใช้งานส่วนต่างๆ ของโปรแกรม ArcView 3.2a-3.3

จำหน่ายในรูปแบบ E-BOOK เท่านั้น