กลยุทธ์ HR ที่จับต้องได้

139.00 บาท

นำเสนอวิธีจัดการด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่นำไปปฏิบัติได้จริง แนะนำ วิธีดำเนินการและแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับการวางยุทธศาสตร์ขององค์กร

จำหน่ายในรูปแบบ E-BOOK เท่านั้น