กฎหมายอุตสาหกรรม คำอธิบาย พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535

500.00 บาท

Digital Print

อธิบายกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมและประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม นโยบายและการพัฒนาอุตสาหกรรม เจตนารมณ์ในการตรากฎหมายว่าด้วยโรงงาน การขออนุญาตเกี่ยวกับโรงงาน

จำหน่ายในรูปแบบ Digital Print เท่านั้น
 ใช้เวลาผลิต
5-7 วัน หลังแจ้งชำระเงิน

Out of stock