รายละเอียดสินค้า

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
 
รหัสสินค้า : 9789744436726
ยี่ห้อ : สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
รุ่น :
สภาพสินค้า : สินค้ามือใหม่
Links : คลิกลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ราคา :88.00 ฿
รายละเอียดสินค้า :

T1606 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

Barcode           9789744436726

ราคา                 88 บาท

รหัสวิชา             2104-2002

ผู้เขียน:               บรรจง จันทมาศ และ ไชยชาญ หินเกิด

หมวด:               ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

ระดับผู้ใช้:          นักศึกษา ระดับ ปวช.

จำนวนหน้า:        200 หน้า

เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือเล่มนี้ได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ ประกาศลำดับที่ 85

เนื้อหาเรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556  วิชา 2104-2002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง   

 เนื้อหาแบ่งเป็น 4 บท  ประกอบด้วย

 บทที่ 1 ความรู้เรื่องไฟฟ้าทั่วไป

 บทที่ 2 ความต้านทานไฟฟ้า ตัวนำไฟฟ้า และฉนวนไฟฟ้า

 บทที่ 3 กฎและวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

 บทที่ 4 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

 มีหลักการคำนวณ การวิเคราะห์และแก้ปัญหาวงจรต่าง ๆ โดยหลักและทฤษฎีในรูปแบบต่าง ๆ กัน ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร รวมถึงมีแบบฝึกหัดและเฉลยคำตอบ เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจและประเมินผลการเรียนด้วย

หนังสือตัวอย่าง Click

แก้ไขล่าสุด :