ระบบไฟฟ้าในรถยนต์ 1

295.00 บาท

Digital Print

ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาไฟฟ้ารถยนต์ ตามหลักสูตร ปวช. พ.ศ. 2545 สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์ ของกรมอาชีวศึกษา

จำหน่ายในรูปแบบ Digital Print เท่านั้น
 ใช้เวลาผลิต
5-7 วัน หลังแจ้งชำระเงิน

Out of stock